Om att få svar på frågor om västlänken…

För en månad sedan skickade jag några frågor till Göteborgs kommun där jag efterlyste svar på några frågor om Västsvenska paketet. Jag hade studerat kommunens hemsida, likaså västsvenska paketsts kanslis hemsida (trafikverket) utan att fina svar. Eftersom jag tyckte att de var ganska viktiga frågor samlade jag dem i ett mail och skickade till kommunen:

Mail 1 (12/2):

Hej

Det står på er hemsida att västsvenska paketet kostar 34 miljarder. Hittar inget kommentarsfält eller kontaktadress så jag skickar till denna adressen och hoppas att någon kan dirigera mina frågor rätt. Utgår från att Göteborgs Kommun kan besvara frågorna eftersom man beslutat om att finansiera paketet via trängselskatt.

Frågorna:

Hur ser budgeten ut för övergripande kostnadslag fördelat per år under projekttiden? Hur ser intäkterna ut för finansieringen? Det står att trängselskatten skall finansiera 14 miljarder, men på annat håll anges att trängselskatten skall genomföras under 25 år och dra in c:a 1 miljard per år. Vart tar de andra 11 miljarderna vägen?

Vilka volymer av tågresenärer kommer tunneln att ha och vart kommer de att åka?

Hur har man beräknat den samhällsekonomiska nyttan? Vänligen beskriv gärna med exempel från tidigare erfarenheter eller hänvisa till vetenskapligt belagda metoder.

Krävs det ytterligare investeringar för att få ut den förväntade samhällsekonomiska nyttan?

Västlänken är en lösning som jag utgår experter och specialister har kommit fram till att man skall genomföra. Västlänken innebär ett tunnelbygge under hela Göteborg med bl.a. stora ingenjörsmässiga och samhällspåverkande utmaningar/risker. Vilka andra lösningar har man utrett?

Vänligen tillsänd mig dessa utredningar.

Med vänlig hälsning

Anders Trewe

Svar 1 (13/2 göteborgs kommun):

Hej,

Vi skickar dina frågor vidare till Trafikverkets och Västsvenska paketets kansli som kan svara på dina frågor.

Hälsningar
Lena Johansson

Göteborgs Stad, Trafikkontoret, Box 2403, 403 16 Göteborg
Webbsida: http://www.goteborg.se/trafikkontoret, www.trafiken.nu

Påminnelse 1 (26/2)

Till

Göteborgs Stad

Trafikverket

Göteborgs stads registrator (diarium)

Trafikverkets registrator (diarium)

Hej

Det är nu 13 dagar sedan trafikverket fick mina frågor från Göteborgs kommun. Jag skickade frågan till Göteborgs kommun den 12 februari 2013, vilket är 14 dagar sedan.

Jag har inte fått några svar.

Skall jag tolka det som att trafikverket inte har några svar på mina frågor eller att man undlåter att svara på dem av politiska eller andra skäl?

Eftersom svaren på dessa frågor har legat till grund för en enorm investeringsplan som redan satts i verket, och som finansieras av, enligt rådande politiska majoritet, redan offentligt redogjorda, och vid offentliga val beslutade, trängselsskatter, torde det inte finnas några som helst svårigheter att geschwint skicka efterfrågad information till en icke upplyst medborgare.

Enligt offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen skall allmän handling lämnas ut skyndsamt till enskild som så begär. Med skyndsamt avses omedelbart eller inom max en dag. Om myndigheten anser att handlingen ej skall bedömas som allmän handling, skall myndigheten upplysa den enskilde om detta likaledes skyndsamt. Den enskilde skall då få information om vart den enskilde kan rikta besvär. Sådan talan skall likaledes behandlas skyndsamt.

Vad är anledningen till att jag inte har erhållit begärda dokument och svar på mina frågor nedan?

Mvh

Anders Trewe

Svar 1 på påminnelse 1 (26/2 trafikverket)

Tack för ditt meddelande, som har kommit in till Trafikverket.

Vi kommer att ta kontakt med dig så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning

Diariet

Trafikverket

www.trafikverket.se

telefon: 0771-921 921

trafikverket@trafikverket.se

Svar 2 på påminnelse 1 (26/2 göteborgs kommun):

Hej,
För din vetskap har vi pånytt diariefört dina frågor här på trafikkontoret.

Hälsningar

Lena Johansson

Informations- och enhetschef
Göteborgs Stad, Trafikkontoret, Box 2403, 403 16 Göteborg
Telefon: +46 31-368 25 02 Mobil: +46 703 43 12 55
Webbsida: http://www.goteborg.se/trafikkontoret, www.trafiken.nu

Svar 3 på påminnelse 1 (från trafikverket 27/2):

Hej!

Vi har tagit emot Ditt ärende och det har fått ärendenummer TRV 2013/13653.

Vi svarar på ditt ärende så snart som möjligt. Om det visar sig ta lång tid meddelar vi dig när du kan förvänta dig ett svar.

Med vänliga hälsningar

Diariet

Trafikverket

www.trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921

goteborg@trafikverket.se

Uppföljning 1 av Svar 2 på påminnelse 1 (27/2)

Hej Lena

Tack så mycket!

Informationen torde finnas lättillgängligt på trafikkontoret i Göteborg eftersom dessa underlag bort funnits tillhanda inför de politiska beslut rörande Västsvenska paketet som tidigare fattats av Göteborgs kommun och som delvis redan verkställts.

När kan jag förvänta mig ett svar om när jag kan erhålla informationen?

Mvh

Anders Trewe

Svar 1 på Uppföljning 1 av Svar 2 på påminnelse 1 (28/2)

Hej,
Som jag svarat förut så är det Trafikverket som har kansliet för Västsvenska paketet och som har helheten. Jag har, som jag också skrev, påmint dem igen men har inget besked om när de kan svara.

Hälsningar

Lena Johansson
Informations- och enhetschef
Göteborgs Stad, Trafikkontoret, Box 2403, 403 16 Göteborg
Telefon: +46 31-368 25 02 Mobil: +46 703 43 12 55
Webbsida: http://www.goteborg.se/trafikkontoret, www.trafiken.nu

Uppföljning 2 av Svar 2 på påminnelse 1 (28/2)

Hej

Tack för informationen.

Vilken typ av underlag har Göteborgs kommun haft när man beslutat att medfinansiera Västsvenska paketet?

/Anders

Svar 1 av Uppföljning 2 av Svar 2 på påminnelse 1 (4/3)

Hej,
Du hittar handlingarna på www.goteborg.se om du söker på handlingar och protokoll

Protokoll 28 okt 2009 (§ 662) beslut i KS
Protokoll 5 nov 2009 (§ 19) beslut i KF

Hälsningar

Lena Johansson

Informations- och enhetschef
Göteborgs Stad, Trafikkontoret, Box 2403, 403 16 Göteborg
Telefon: +46 31-368 25 02 Mobil: +46 703 43 12 55
Webbsida: http://www.goteborg.se/trafikkontoret, www.trafiken.nu

Uppföljning 1 av Svar 1 på Uppföljning 2 av Svar 2 på påminnelse 1 (4/3)

Hej

Protokollet i den första länken såg jag, den andra länken var död både i e-mail och på kommunens hemsida. Ett protokollfört beslut bidrar i sig inte till någon vidare svar på mina frågor.

Var hittar jag stadskansliets tjänsteutlåtande som omnämns i beslutet i KS §662 Dnr 0810/09 nedan?

Mvh

Anders Trewe

§ 662 Dnr 0810/09

Avtal om medfinansiering av infrastrukturåtgärder i Västsverige

Tidigare behandling

Bordlagt den 14 oktober 2009, § 623.

Handlingar

Stadskansliets tjänsteutlåtande den 13 oktober 2009.

Yttrande från MP och V den 28 oktober 2009.

Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker stadskansliets förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse av den 28 oktober 2009.

Svar 1 på Uppföljning 1 av Svar 1 på Uppföljning 2 av Svar 2 på påminnelse 1 (7/3)

Hej igen Anders,
Som jag svarat dig tidigare kommer kansliet för Västsvenska paketet att svara dig. Men som jag också gett dig besked om vet jag inte när.
Vi skickade frågan om beslutsunderlaget till kommunstyrelsen till stadsledningskontoret som inte gick att länka till på www.goteborg.se. Vi har nu fått det som en pdf som vi bifogar här.
Mer än så kan vi inte hjälpa dig med.

(See attached file: TU_Kommunstyrelsen_20091028_2.9.pdf)

Hälsningar
Lena Johansson

Göteborgs Stad, Trafikkontoret, Box 2403, 403 16 Göteborg
Webbsida: http://www.goteborg.se/trafikkontoret, www.trafiken.nu

 

Länken till tjänstemannautlåtandet är fortfarande bruten. Man vill nog inte att allmänheten skall ha tillgång till detta på ett enkelt sätt. Dokumentet finns dock att tillgå här i parantesen ovan.

Mot bakgrund av att det nu gått en månad och varken Göteborgs kommun eller trafikverket har kunnat producera efterfrågade beslutsunderlag, verkar det ju som att kommunen inte vet så mycket om besluten de fattat. Varken om konsekvenserna eller analyserna av konsekvenserna som påverkar medborgarna med extra skatter i miljardstorlekar, inför medfinansiering av statlig verksamhet som bryter mot budgetlagen, investerar i obeprövad teknik, och som kommer att påverka stadens infrastruktur, utseende och samhällsbygnad på ett högst rudimentärt sätt när staden förvandlas till ett lerdike i 30+ år.

Trafikverket då? Har inte de underlagen som kommunen fattat beslut på? Nej, de har inte gått att få reda på varken underlag, eller hur lång tid det skall gå att få tag i dessa underlag, trots två påpekanden från Göteborgs kommun och lika många från undertecknad. Jag gör ett försök till idag med trafikverket, men jag är ytterst tveksam till att de har svar på mina frågor – av den enkla anledningen att detta är ett politiskt beslut som inte är förankrat i verkligheten, vetenskapligt eller ekonomiskt – varken samhällsekonomiskt eller nationonalekonomiskt.

För kommunen kommer det att kosta 1,25 miljarder i lokala bidrag + kostnader för att driva den utökade kollektivtrafiken (skalfördelar verkar vara ett okänt begrepp inom kommunal finansiering och företagsekonomi – istället gäller monopolpåslag på 50% för ineffektivitet) Däremot kommer ett antal leverantörer till staten att skratta hela vägen till banken när de får vara med och genomföra detta Hallandsåsprojekt mitt i Göteborg. Miljarderna har ju redan börjat rulla in för hugade trängselskattesystemleverantörer.

Det tjänsteutlåtande som låg till grund för beslut angående avtal om medfinansiering av infrastrukturåtgärder i Västsverige, det sk Västsvenska paketet, är framtaget under extrem tidspress under sommaren 2009. Syftet var att kasta in jäst efter degen som redan var i ugnen – den statliga infrastrukturplanen för 2010-2021.  Göteborg och västsverige har blivit styvmoderligt behandlade av staten under lång tid av den enkla anledningen att (s) och (mp) ej kan komma överens. 1957 började motorvägen till norska gränsen byggas, den är inte klar än. Däremot har man lyckats bygga motorväg genom Halland och Skåne för länge sedan.

Staten har sagt att de släpper på lädret om politikerna kan komma överens lokalt och regionalt. Nu har (s) satt makt och regering framför infrastruktur och vikt sig för (mp) i många år. Av den anledningen har vi än idag ej motorväg till huvudstaden från Göteborg, ty motorväg vill (mp) ej ha. Detta till trots har man inte kunnat ordna en tågförbindelse mellan Göteorg och Oslo värd namnet. Det blev tillslut skrattretande att Göteborg under 20 år ej kunnat enats i statlig infrastruktursatsning, medan det byggts citytunnlar i Malmö och arlanda-, mälar-, svealandsbanor runt Stockholm, Högakustenbanor, etc.

Fort och fel blir aldrig bra, även om man lyckats dra ut fort och fel under en 20-årsperiod

För övrigt anser jag att Sverige skall införa en författningsdomstol

~ av atrewe på 11 mars 2013.

4 svar to “Om att få svar på frågor om västlänken…”

 1. Jättebra research. Så skall en slipsten dras med myglande politiker. Men svaren låter nog vänta på sig

 2. Har samma erfarenheter av att försöka få tag på underlag och handlingar! Man skickas vidare till andra, man hänvisas till samma intetsägande allmänna dokument ”på webben” man självklart först kontrollerat innan man skickade sina frågor och får ö.h.t inte svar på några specifika frågor

 3. Hej Anders!
  Om du är intresserad av detaljerat material om Västlänken kan du svara mig på mbigert@volvocars.com. Då kan jag skicka dig flera dok om Västlänken och dessutom en del som jag själv grävt fram.
  Det är självklart viktigt att detta det största projektet någonsin i Göteborg nagelfars.
  vänliga hälsn
  Mikael Bigert

 4. Kanonbra! Ett antal kennlar är begravda i detta synnerligen misskötta projekt. Tyvärr skyms det vansinniga tunnelprojektet av frågan om trängselskattsomröstning.
  Gunnar Lindgren

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: